Garantija

Uzņēmuma SIA "Autoapsardzes centrs" veikalā nopirktām precēm un servisā veiktiem darbiem ir divu gadu garantija. SIA "Autoapsardzes centrs" ir tiesības pārbaudīt preci pirms garantijas pienākumu izpildīšanas, kā arī izvēlēties garantijas pienākumu izpildīšanas veidu: iekārtas remonts vai apmaiņa.
 1. Firmas SIA “Autoapsardzes centrs” garantijas termiņš – 2 gadi no isztrādājuma un tā komplektējošu daļu pārdošanas (uzstādīšanas) dienas.
 2. Garantija tiek izplatīta tikai uz firmas veikalā pārdotām, kā arī firmas servisā uzstādītām ierīcēm. Ja SIA "Autoapsardzes centrs" speciālisti uzstādā automašīnā citā vietā nopirkto aparatūru, tad SIA "Autoapsardzes centrs" atbild tikai par sistēmas uzstādīšanas kvalitāti.
 3. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:
  1. Ekspluatācijas Instrukcijā noradīto izmantošanas noteikumu pārkapšana.
  2. Ja izstrādājumam veikts nesankcionēts remonts.
  3. Izstrādājumu izmantoja apstakļos un režīmos, kuri nav parēdzēti ekspluatācijas Instrukcijā.
  4. Izstrādājuma konstrukcijai ir izmaiņas, kurās nav paredzētās ekspluatācijas Instrukcijā.
 4. Garantija netiek izplatīta uz sēkošiem bojājumiem un trūkumiem:
  1. Mehāniskie bojājumi
  2. Bojājumi, kuri radušies aparatūras iekšienē nokļuvušu svešķermeņu, priekšmetu, šķidrumu, vai kukaiņu iedarbības rezultātā.
  3. Bojājumi, kuri radušies dabas stihijas, automašīnas aizdegšanas, ceļu satīksmes negadījuma, citu automašīnas sistēmu trūkuma (automašīnas elektrotikla sprieguma paaugstināšana, atslēgu sasalšana un ieķīlēšanāš un tā tālāk) dēļ.
  4. Bojājumi, kuri radušies nestandartu izejvielu vai kompletējošu daļu izmantošanas dēļ.
  5. Bojājumi (kā arī automašīnas bojājumi), kuri radušies izstrādājuma nekvalificētās patstāvīgas uzstādīšanas dēļ.
  6. Signalizācijas breloku zaudējums, transponderu breloka vai kartes zaudējums, kā arī immobilaizera vai signalizācijas koda kartes zaudējums.
 5. Garantija netiek izplatītā uz izejvielām, barošanas elementiem un drošinātājiem.
 6. SIA “Autopasardzes centrs” neatbild par automašīnas bojājumiem, kuri radušies pēc izstrādājuma uzstādīšanas automašīnā ja tie nav saistīti ar uzstādīto sistēmu ietekmi.
 7. Pēc aizsargsistēmas pārdošanas (kā arī pēc aizsargsistēmas uzstādīšanas automašīnā) firma negarantē 100% aizsardzību no automašīnas aizdzīšanas, bojājumiem un salonā palikušo mantu zagšanas.
Ja defekti parādās garantijas laikā, tad firmai ir tiesības izēlēties defektu bezmaksas labošanas veidu – garantijas labošana vai izstrādājuma un tā elementu apmaiņa. Ja nav iespejāms apmainīt ierīci uz tada paša modeļa izstrādājumu, tad firmai ir tiesības apmainīt bojāto ierīci uz cita modeļa izstrādājumu ar tadām pašām funkcijām un iespejām un cenu.

LV 
⇒Signalizācijas
⇒Imobilaizeri